More

  Lịch Công Giáo Tháng 11 năm 2018

  Tháng 11
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/11 Tr
  Lễ Các Thánh
  Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35
  24-09
  02/11 Tm
  Lễ Các Đẳng Linh Hồn
  Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6
  25-09
  03/11 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
  Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11
  26-09
  04/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34
  27-09
  05/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14
  28-09 3
  06/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
  29-09 3
  07/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
  30-09
  08/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
  Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
  01-10-Mậu Tuất
  09/11 Tr
  Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
  Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
  02-10
  10/11 Tr
  Thánh Lêo Cả, Ghts
  Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
  03-10
  11/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
  04-10
  12/11 Đỏ
  Thánh Josaphat, Gmtđ
  St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
  05-10 4
  13/11 Tr
  Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
  St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
  06-10 4
  14/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
  07-10
  15/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
  08-10
  16/11 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
  2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
  09-10
  17/11 Tr
  Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
  3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
  10-10
  18/11 X
  Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
  11-10
  19/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
  12-10 1
  20/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
  13-10 1
  21/11 Tr
  Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
  Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
  14-10
  22/11 Đỏ
  Thánh Cêcilia, Đttđ
  Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
  15-10
  23/11 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
  Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
  16-10
  24/11 Đỏ
  Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
  Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
  17-10
  25/11 Tr
  Lễ Chúa Kitô Vua
  Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
  18-10
  26/11 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
  19-10 2
  27/11 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
  20-10 2
  28/11 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
  21-10
  29/11 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
  Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
  22-10
  30/11 Đỏ
  Thánh Andrê, Tông Đồ
  Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
  23-10

   

  Hot Topics

  Related Articles