Lịch Công Giáo Tháng 11 năm 2018

Tháng 11
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/11 Tr
Lễ Các Thánh
Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35
24-09
02/11 Tm
Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6
25-09
03/11 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11
26-09
04/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Đnl 6:2-6; Tv 18:2-3,3-4,47-51; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34
27-09
05/11 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:1-4; Tv 131:1,2,3; Lc 14:12-14
28-09 3
06/11 X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24
29-09 3
07/11 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 2:12-18; Tv 27:1,4,13-14; Lc 14:25-33
30-09
08/11 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 15:1-10
01-10-Mậu Tuất
09/11 Tr
Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Pl 3:17; Pl 4:1; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 16:1-8
02-10
10/11 Tr
Thánh Lêo Cả, Ghts
Pl 4:10-19; Tv 112:1-2,5-6,8,9; Lc 16:9-15
03-10
11/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
1 V 17:10-16; Tv 146:7,8-9,9-10; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44; Mc 12:41-44
04-10
12/11 Đỏ
Thánh Josaphat, Gmtđ
St 1:1-9; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 17:1-6
05-10 4
13/11 Tr
Thánh Frances Xavier Cabrini, Đt
St 2:1-8,11-14; Tv 37:3-4,18,23,27,29; Lc 17:7-10
06-10 4
14/11 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
St 3:1-7; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Lc 17:11-19
07-10
15/11 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
Tv 146:7,8-9,9-10; Lc 17:20-25
08-10
16/11 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
2 Ga 119:1,2,10,11,17,18; Lc 17:26-37
09-10
17/11 Tr
Thánh Elizabeth nước Hung Gia Lợi, Tu Sĩ
3 Ga 112:1-2,3-4,5-6; Lc 18:1-8
10-10
18/11 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Đn 12:1-3; Tv 16:5-8,9-10,11; Dt 10:11-14,18; Mc 13:24-32
11-10
19/11 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 1:1-4; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 18:35-43
12-10 1
20/11 X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 3:1-6,14-22; Tv 15:2-3,3-4,5; Lc 19:1-10
13-10 1
21/11 Tr
Lễ Đức Mẹ dâng mình và Đền Thánh
Kh 4:1-11; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 19:11-28
14-10
22/11 Đỏ
Thánh Cêcilia, Đttđ
Kh 5:1-10; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Lc 19:41-44
15-10
23/11 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
Kh 10:8-11; Tv 19:45-48
16-10
24/11 Đỏ
Thánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam
Kh 11:4-12; Tv 144:1,2,9-10; Lc 20:27-40
17-10
25/11 Tr
Lễ Chúa Kitô Vua
Đn 7:13-14; Tv 93:1,1-2,5; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
18-10
26/11 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 14:1-3,4-5; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 21:1-4
19-10 2
27/11 X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 14:14-19; Tv 96:10,11-12,13; Lc 21:5-11
20-10 2
28/11 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4; Tv 98:1,2-3,7-8,9; Lc 21:12-19
21-10
29/11 X
Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
Kh 18:1-2,21-23; Tv 100:2,3,4,5; Lc 21:20-28
22-10
30/11 Đỏ
Thánh Andrê, Tông Đồ
Kh 20:1-4,11-21; Tv 84:3,4,5-6,8; Lc 21:29-33
23-10
Trực tiếp Thánh Lễ