Lịch Công Giáo Tháng 10 năm 2018

Lịch Công Giáo Tháng 10 năm 2018
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/10 Tr
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts
G 1:6-22; Tv 17:1,2-3,6-7; Lc 9:46-50
22-08 2
02/10 Tr
Thiên Thần Hộ Thủ
G 3:1-3,11-17,20-23; Tv 88:2-3,4-5,6,7-8; Lc 9:51-56
23-08 2
03/10 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 9:1-12,14-16; Tv 88:10-11,12-13,14-15; Lc 9:57-62
24-08
04/10 Tr
Thánh Phanxicô thành Assisi, Tu Sĩ
G 19:21-27; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Lc 10:1-12
25-08
05/10 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 38:1,12-21; Tv 139:1-3,78,9-10,13-14; Lc 10:13-16
26-08
06/10 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
G 42:1-3,5-6,12-16; Tv 119:66,71,75,91,125,130; Lc 10:17-24
27-08
07/10 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
St 2:18-24; Tv 128:1-2,3,4-5,6; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16; Mc 10:2-12
28-08
08/10 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 1:6-12; Tv 111:1-2,7-8,9,10; Lc 10:25-37
29-08 3
09/10 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 1:13-24; Tv 139:1-3,13-14,14-15; Lc 10:38-42
01-09-Mậu Tuất 3
10/10 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 2:1-2,7-14; Tv 117:1,2; Lc 11:1-4
02-09
11/10 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:1-5; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Lc 11:5-13
03-09
12/10 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:7-14; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 11:15-26
04-09
13/10 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Bẩy Mùa Quanh Năm
Gl 3:22-29; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Lc 11:27-28
05-09
14/10 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Kn 7:7-11; Tv 90:12-13,14-15,16-17; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30; Mc 10:17-27
06-09
15/10 Tr
Thánh Têrêxa thành Avila, Đtts
Gl 4:22-24,26-27,31; Gl 5:1; Tv 113:1-2,3-4,5,6-7; Lc 11:29-32
07-09 4
16/10 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Gl 5:1-6; Tv 119:41,43,44,45,47,48; Lc 11:37-41
08-09 4
17/10 Đỏ
Thánh Inaxiô thành Antiôkia, Gmtđ
Gl 5:18-25; Tv 1:1,1-2,3,4,6; Lc 11:42-46
09-09
18/10 Đỏ
Thánh Luca, Thánh Sử
Ep 1:3-10; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Lc 11:47-54
10-09
19/10 Đỏ
Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo
Ep 1:11-14; Tv 33:1-2,4-5,12-13; Lc 12:1-7
11-09
20/10 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
Ep 1:15-23; Tv 8:2-3,4-5,6-7; Lc 12:8-12
12-09
21/10 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Is 53:10-11; Tv 33:4-5,18-19,20-22; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45; Mc 10:42-45
13-09
22/10 X
Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:1-10; Tv 100:2,3,4,5; Lc 12:13-21
14-09 1
23/10 X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 2:12-22; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 12:35-38
15-09 1
24/10 X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:2-12; Is 12:2-3,4,5-6; Lc 12:39-48
16-09
25/10 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 3:14-21; Tv 33:1-2,4-5,11-12,18-19; Lc 12:49-53
17-09
26/10 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:1-6; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 12:54-59
18-09
27/10 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
Ep 4:7-16; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Lc 13:1-9
19-09
28/10 X
Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Gr 31:7-9; Tv 126:1-2,2-3,4-5,6; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52
20-09
29/10 X
Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17
21-09 2
30/10 X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21
22-09 2
31/10 X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30
23-09
Trực tiếp Thánh Lễ