Lịch Công Giáo Tháng 8 năm 2018

Lịch Công Giáo Tháng 8 năm 2018
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/08 Tr
Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
Gr 15:10,16-21; Tv 59:2-3,4,10-11,17,18; Mt 13:44-46
20-06
02/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 18:1-6; Tv 146:1-2,2-4,5-6; Mt 13:47-53
21-06
03/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bẩy Mùa Quanh Năm
Gr 26:1-9; Tv 69:5,8-10,14; Mt 13:54-58
22-06
04/08 Tr
Thánh Gioan Vianney, Lm
Gr 26:11-16,24; Tv 69:15-16,30-31,33-34; Mt 14:1-12
23-06
05/08 X
Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Xh 16:2-4,12-15; Tv 78:3-4,23-24,25-54; Ep 4:17,20-24; Ga 6:24-35
24-06
06/08 Tr
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
Gr 28:1-17; Tv 119:29,43,79,80,95,102; Mt 14:13-21
25-06 2
07/08 X
Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 30:1-2,12-15,18-22; Tv 102:16-18,19-1,29,22-23; Mt 14:22-36
26-06 2
08/08 Tr
Thánh Đa Minh, Lm
Gr 31:1-7; Gr 31:10,11-12,13; Mt 15:21-28
27-06
09/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Gr 31:31-34; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 16:13-23
28-06
10/08 Đỏ
Thánh Lôrensô, Tstđ
Nk 2:1,3; Đnl 32:35-36,39,41; Mt 16:24-28
29-06
11/08 Tr
Thánh Clare, Đt
St 1:12; St 2:4; Tv 9:8-9,10-11,12-13; Mt 17:14-20
01-07-Mậu Tuất
12/08 X
Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
1 V 19:4-8; Tv 34:2-3,4-5,6-7,8-9; Ep 4:305; 2 Ga 6:41-51
02-07
13/08 X
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 1:2-5,24-28; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Mt 17:22-27
03-07 3
14/08 Đỏ
Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
Ed 2:8; Ed 3:4; Tv 119:14,24,72,103,111,131; Mt 18:1-5,10,12-14
04-07 3
15/08 Tr
Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Ed 9:1-7; Tv 113:1-2,3-4,5-6; Mt 18:15-20
05-07
16/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 12:1-2; Tv 78:56-57,58-59,61-62; Mt 18:21-19
06-07
17/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 16:1-15,60,63; Ed 16:59-63; Is 12:2-3,4,5-6; Mt 19:3-12
07-07
18/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Quanh Năm
Ed 18:1-10,13,30-32; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 19:13-15
08-07
19/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Cn 9:1-6; Tv 34:2-3,4-5,6-7; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58
09-07
20/08 Tr
Thánh Bênađô, Gmtsht
Ed 24:15-24; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 19:16-22
10-07 4
21/08 Tr
Thánh Piô X, Giáo Hoàng
Ed 28:1-10; Đnl 32:26-27,27-28,30,35-36; Mt 19:23-30
11-07 4
22/08 Tr
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
Ed 34:1-11; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 20:1-16
12-07
23/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 36:23-28; Tv 51:12-13,14-15,18-19; Mt 22:1-14
13-07
24/08 Đỏ
Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ
Ed 37:1-14; Tv 107:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 22:34-40
14-07
25/08 X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Hai Mươi Mùa Quanh Năm
Ed 43:1-7; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Mt 23:1-12
15-07
26/08 X
Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
Gs 24:1-2,15-17,18; Tv 34:2-3,16-17,18-19,20-21; Ep 5:21-32; Ep 5:2,25-32; Ga 6:60-69
16-07
27/08 Tr
Thánh Monica
St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22
17-07 1
28/08 Tr
Thánh Augustinô, Gmtsht
St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26
18-07 1
29/08 Đỏ
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu
St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32
19-07
30/08 X
Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51
20-07
31/08 X
Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm
1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13
21-07
Trực tiếp Thánh Lễ