Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long cảm ơn nhân lễ nhận sứ vụ Chánh Tòa Giáo phận Vinh, ngày 12-02-2019

(Nguồn media Giáo phận Vinh)

<