Video giáo phận Vĩnh Long truyền chức phó tế 1-1-2019

0
154

Hình ảnh: Thánh lễ truyền chức Phó Tế 2019 tại giáo Phận Vĩnh Long
giáo phận Vĩnh Long