Thánh lễ truyền chức Phó Tế 2019 tại giáo Phận Vĩnh Long

Truyền chức phó tế Vĩnh Long