More

  Lịch Công Giáo Tháng 6 năm 2018

  Lịch Công Giáo Tháng 6 năm 2018
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/06 Đỏ
  Thánh Justin, Tđ
  1 Pr 4:7-13; Tv 96:10,11-12,13; Mc 11:11-26
  18-04
  02/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
  Gđt 63:2,3-4,5-6; Mc 11:27-33
  19-04
  03/06 Tr
  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  Xh 24:3-8; Tv 116:12-13,15-16,17-18; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16,22-26
  20-04
  04/06 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
  2 Pr 1:2-7; Tv 91:1-2,14-15,15-16; Mc 12:1-12
  21-04 1
  05/06 Đỏ
  Thánh Boniface, Gmtđ
  2 Pr 3:12-15,17-18; Tv 90:2,3-4,10,14,16; Mc 12:13-17
  22-04 1
  06/06 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
  2 Tm 1:1-3,6-12; Tv 123:1-2,2; Mc 12:18-27
  23-04
  07/06 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Chín Mùa Quanh Năm
  2 Tm 2:8-15; Tv 25:2-5,8-9,10,14; Mc 12:28-34
  24-04
  08/06 Tr
  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  2 Tm 3:10-17; Tv 119:157,160,161,165,166,168; Mc 12:35-37
  25-04
  09/06 Tr
  Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
  2 Tm 4:1-8; Tv 71:8-9,14-15,16-17,22; Mc 12:38-44
  26-04
  10/06 X
  Chúa Nhật thứ Mười Mùa Quanh Năm
  St 3:9-15; Tv 130:1-2,3-4,5-6,7-8; 2 Cr 4:135; Mc 3:20-35
  27-04
  11/06 Đỏ
  Thánh Barnabas, Tông Đồ
  1 V 17:1-6; Tv 121:1-2,3-4,5-6,7-8; Mt 5:1-12
  28-04 2
  12/06 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 17:7-16; Tv 4:2-3,4-5,7-8; Mt 5:13-16
  29-04 2
  13/06 Tr
  Thánh Antôn đệ Padua, Lmts
  1 V 18:20-39; Tv 16:1-2,4,5,8,11; Mt 5:17-19
  30-04
  14/06 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 18:41-46; Tv 65:10,10-11,12-13; Mt 5:20-26
  01-05-Mậu Tuất
  15/06 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 19:9,11-16; Tv 27:7-8,8-9,13-14; Mt 5:27-32
  02-05
  16/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Mùa Quanh Năm
  1 V 19:19-21; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10; Mt 5:33-37
  03-05
  17/06 X
  Chúa Nhật thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
  04-05
  18/06 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42
  05-05 3
  19/06 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48
  06-05 3
  20/06 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  2 V 2:1,6-14; Tv 31:20,21,24; Mt 6:1-6,16-18
  07-05
  21/06 Tr
  Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
  Hc 48:1-14; Tv 97:1-2,3-4,5-6,7; Mt 6:7-15
  08-05
  22/06 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
  09-05
  23/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
  2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
  10-05
  24/06 Tr
  Sinh Nhật Thánh Gioan
  11-05
  25/06 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
  12-05 4
  26/06 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
  13-05 4
  27/06 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  2 V 22:8-13; Tv 119:33,34,35,36,37,40; Mt 7:15-20
  14-05
  28/06 Đỏ
  Thánh Irenaeus, Gmtđ
  2 V 24:8-17; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Mt 7:21-29
  15-05
  29/06 Đỏ
  Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
  2 V 25:1-12; Tv 137:1-2,3,4-5,6; Mt 8:1-4
  16-05
  30/06 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
  Ac 2:2,10-14,18-19; Tv 74:1-2,3-5,5-7,20-21; Mt 8:5-17
  17-05

  Hot Topics

  Related Articles