Nghi thức dập mạch ông cố Phêrô Trần Đức Cảnh

Nghi thức dập mạch ông cố Phêrô Trần Đức Cảnh

<