Tiểu sử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938

Học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949

Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Thụ phong Linh Mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967

Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972

Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975

Cha xứ Chính Tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975

Tổng Ðại Diện Giáo Phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975

Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991

Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991

Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994

Giám Mục giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994

Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22-4-2010.

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 13-05-2010

Hồng Y ngày 14.2.2015

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn


Ngày 17 tháng 11 năm 2018, Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vì lý do tuổi tác, đồng thời chọn Giám mục Giáo phận Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng giám mục Hà Nội.

Ngày 3 tháng 12 năm 2018, Hồng y Nhơn cử hành lễ kỷ niệm 27 năm tấn phong Giám mục, đồng thời cũng là lễ chia tay Tổng giáo phận.Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn