Tiểu sử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938

  Học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949

  Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968

  Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  Thụ phong Linh Mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967

  Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972

  Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975

  Cha xứ Chính Tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975

  Tổng Ðại Diện Giáo Phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975

  Ðược Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục ngày 19-10-1991

  Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991

  Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994

  Giám Mục giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994

  Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22-4-2010.

  Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 13-05-2010

  Hồng Y ngày 14.2.2015

  Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  Loading...