Mây thẻ: Phêrô Võ Ðăng Khoa

Giuse Phạm Trọng Tả

Giuse Phạm Trọng Tả (1792-1859)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Phạm Trọng Tả (Cai), Sinh năm 1796 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo dân, Cai Tổng, bị xử giảo ngày 13/01/1859 tại Nam...
Giuse Nguyễn Văn Lựu

Giuse Nguyễn Văn Lựu (1790 -1854)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1790 tại Cái Nhum, Vĩnh Long,Trùm họ, chết rũ tù ngày 2/05/1854 tại Vĩnh Long dưới đời vua...

Giuse Nguyễn Duy Khang (1832-1861)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, Dòng Ba Ða Minh; sanh 1832 tại Trà Vinh, Nam-Ðịnh; chết 6, tháng 12 1861, tại Hải Dương....

Giuse Nguyễn Ðình Uyển (1775-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Ðình Uyển, Sinh năm 1775 tại Ninh Cường, Nam Ðịnh, Thầy giảng, dòng ba Ða Minh, chết rũ tù ngày 4/7/1838 tại...

Giuse Nguyễn Ðình Nghi (1771-1840)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Nguyễn Ðình Nghi, Sinh năm 1771 tại Kẻ Với, Hà Nội, Linh mục, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dưới đời...

Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên, Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1821 tại Cortes, Asturias, Tây Ban Nha; chết 28 tháng 7 năm...

Giuse Maria Diaz Sanjuro An (1818-1857)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Maria Diaz Sanjuro An, Giám mục Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1818 tại Santa Eulalia de Suegos, Lugo, Tây Ban...

Giuse Lê Ðăng Thị (1825-1860)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Lê Ðăng Thị, Sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, Giáo dân, Cai Ðội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa...

Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc Giang, Giáo dân dòng ba Ða Minh, Trùm Họ, Y Sĩ, xử trảm...

Giuse Fernandez Hiền (1775-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Fernandez Hiền, linh mục Ða Minh; Sinh 1775 tại Ventosa de la Cueva, Tây Ban Nha; chết 24-7-1838 tại Nam Ðịnh. Sau khi...

Giuse Du (1803-1835)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Du (Joseph Marchand), Sinh năm 1803 tại Passavaut, Besancon, Pháp, Linh Mục Hội Thừa sai Paris, địa phận Ðàng Ngoài, bị xử hình...

Giuse Ðỗ Quang Hiển (1796-1840)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Ðỗ Quang Hiển, Sinh năm 1796 tại Quần Anh, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 9/05/1840 tại Nam...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày