More

  Lịch Công Giáo

  Lịch công giáo tháng 11 năm 2017

  THÁNG MƯỜI MỘT: Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv 01/11 Tr Lễ Các Thánh Rm 8:26-30; Tv 13:4-5,6; Lc 13:22-30 13-09 02/11 Tm Lễ Các Đẳng Linh Hồn Rm 8:31-39; Tv 109:21-22,26-27,30-31; Lc 13:31-35 14-09 03/11 X Thứ Sáu trong tuần...

  Lịch Công Giáo Thái Bình Tháng 7 năm 2017

  Ý cầu nguyện: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo : Xin cho những ngƣời xa lìa đức tin Kitô giáo, biết...

  Lịch Công Giáo Tháng 7 – 2017

  Ý cầu nguyện :Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo : Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo,...

  Lịch Công Giáo năm 2017 – Lịch phụng vụ 2017

  Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt...

  Hot Topics