Lịch Công Giáo Tháng 7 – 2017

Ý cầu nguyện :Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo : Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ dẹp của dời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.
1/07XThứ Bảy đầu tháng.
St 18,1-15 ; Mt 8,5-17.
8/06
02XCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
2 V 4,8-11.14- 16a ; Rm 6,3-4.8-11 ; Mt 10,37-42.
09
03ĐThứ Hai.Thánh Tô Ma,Tông Đồ. lễ kính.
Ep 2,19-22 ; Ga 20, 24-29
10
04XThứ ba. Thánh nữ Êlisabeth. Bồ Đào Nha.
St 19,15-29 ; Mt 8, 23- 27.
11
05XThứ Tư.Thánh An Tôn Maria Zaccaria, Linh mục.
St 21,5.8-20 ; Mt 8, 28- 34.
12
06X   Thứ Năm đầu Tháng.Thánh Maria Gô retti, trinh nữ, tử đạo
             St 22,1-19 ; Mt 9, 9-13
14
07X   Thứ sáu đầu tháng.
St 23, 1-4.19 ; 24 ,1- 8. 62 -67; Mt 9, 9-13.
15
08X  Thứ Bảy.
St  27, 1-5.15-29; Mt 9, 9-14-17.
15
09X      Chúa Nhật XIV Thường niên ,Thánh vịnh tuầ II.
Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30.
16
10X       Thứ Hai.
St 28,10-22a ; Mt 9,18-26.
17
11Tr       Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
St 32,22-32 [Hr 32,23- 33] ; Mt 9,32-38.
18
12X     Thứ Tư.
st 41,55-57 ; 42,5-7a.l7-24a ; Mt 10,1-7.
19
13X     Thứ Năm. Thánh Henricô (Tr).
St 44, 18-21.23b-29 ; 45,1-5 ; Mt 10,7-15.
20
14X    Thứ Sáu. Thánh Camillô Leỉlis, linh mục (Tr).
St 46,1-7.28-30 ; Mt 10,16-23.
21
15Tr     Thứ Bảy Thánh Bônaventura, giám
mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lê nhớ.

St 49,29-32 ; 50,15-26a ; Mt 10,24-33.
22
16X    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Is 55,10-11 ;Rm 8 18-23 ; Mt 13,1-23 (hay Mt 13,1-9).
(Không cử hành li Đức Mẹ núi Carmêlô).
23
17X    Thứ Hai.
Xh 1,8-14.22 ; Mt 10,34-11,1.
24
18X    Thứ Ba.
Xh 2,l-15a ; Mt 11,20-24.
15
19X     Thứ Tư.
Xh 3,1-6.9-12 ; Mt 11,25-27
26
20X     Thứ Năm Thánh Apollinarê,giám mục tử đạo
Sh 3,13-20 ; Mt 11, 28-30
 27
21X    Thứ Sáu. Thánh Laurensô Brinđisi
linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Xh 11,10-12,14 ; Mt 12,1-8.
28
22Tr Thứ Bảy THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA. Lễ kính.
Dc 3,l-4a (hay 2 Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18.
29
23X    Chú nhật  XVI thường niên.Thánh vịnh tuần IV.
Kn 12 1316-19 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43 (hay Mt 13,24-30). (Không cử hành lễ thánhBirgitta, nữ tu)
01/6
24X   Thứ hai Thánh Sarbêliô Makhlur,linh mục (tr),
Xh 12,5-18  ; 12,38-42
2
25Đ    Thứ ba.Thánh Gioacô bê tông đồ.Lễ kính
2Cr4,7-15;  MT 20,20-28
3
26Tr    Thứ tư.Thánh Joacchimvà thánh Anna ,song thân Đức Maria .Lể nhớ
Xh 16,1-5.9-15; Mt13,19( hay lễ về hai thánh : Hc 44,1.10-15; mT13,16-17)
4
27X    Thứ Năm.
Xh 19.1-2.9-11.16-20b ; Mt 13,10-17.
5
28X    Thứ Sáu.
Xh 20,1-17 ; Mt 13.1,18-23
6
29Tr   Thứ bảy .Thánh nữ Martha.lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga11,19-27 ( Lc10,38-42 )
7
30X Chú nhật  XVII thường niên.Thánh vịnh tuần I1V 3,5.7-12;Rm 8,28-30;MT13,44-52 ( hay Mt 13,44) không cử hành thánh  phê rô Kim ngôn ,giám mục tiến sĩ hội thánh8
31Tr Thánh IgnaIiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.
Xh 32,15-24.30;   Mt 13,31-35.