Video thánh lễ truyền chức Linh Mục Vĩnh Long năm 2018

0
157

Thánh Lễ phong chức linh mục cho 8 thầy phó tế:

Phêrô Nguyễn Văn Chánh

Tôma Truong Anh Hào

Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Phaolô Nguyễn Trọng Hiếu

Giacôbê Hoàng Khánh

Andrê Dương Tấn Kiệt

Antôn Nguyễn Văn Thường

Philipphê Nguyễn Trung Tính