Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 2018

0
363

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 2018

1. Thầy phó tế Giuse NGUYÊN HÙNG
2. Thầy phó tế Giuse PHẠM NGUYEN HUY
3. Thầy phó tế Đaminh TRẦN NGỌC HUY

Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 2018