More

  Đaminh TRẦN NGỌC HUY

  Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 2018

  Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 2018 1. Thầy phó tế Giuse NGUYÊN HÙNG 2. Thầy phó tế Giuse PHẠM NGUYEN...

  Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Đà Nẵng 8.6.2018

  1. Thầy phó tế Giuse NGUYÊN HÙNG 2. Thầy phó tế Giuse PHẠM NGUYEN HUY 3. Thầy phó tế Đaminh TRẦN NGỌC HUY https://www.youtube.com/watch?v=RuV5RogdL2M

  Hot Topics