More

  Thuyên chuyển 13 linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội

  Trong ngày 24/4/2018, tất cả 13 linh mục đã được Đức Hồng Y trao giấy quyết định thuyên chuyển nhiệm sở đã rời nhiệm sở cũ để tới nhiệm sở mới.

  Các linh mục phó xứ được cha quản hạt của giáo hạt sở tại giới thiệu với giáo xứ mới trong ngày. Các linh mục chính xứ sẽ được Đức Hồng Y Phê-rô hoặc Đức cha phụ tá Lô-ren-xô cử hành nghi thức trao giáo xứ trong những ngày tới.

  Danh sách 13 linh mục được thuyên chuyển trong đợt này:

  1 – Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý – Chính xứ Cẩm Sơn

  2 – Lm. Luca Vũ Công Liêm – Chính xứ Tầm Khê (Chằm Hạ)

  3 – Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều – Chính xứ Đạo Truyền, An Tập

  4 – Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền – Chính xứ Đồng Bào

  5 – Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn – Chính xứ Hà Ngoại

  6 – Lm. Gioan B. Lê Xuân Tuyến – Chính xứ Hàng Bột

  7 – Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng – Chính xứ Lưu Xá, An Hoà, Mỹ Thượng

  8 – Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên – Chính xứ Công Xá

  9 – Lm. Antôn Trịnh Duy Công – Chính xứ Lường Xá

  10 – Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương – Giám quản Đào Duyên

  11 – Lm. Phaolô Ngô Văn Bắc – Giám quản Trại Mới

  12 – Lm. Giuse Đặng Anh Việt – Phó thường trực tại Thượng Lâm

  13 – Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp – Phó thường trực tại Phúc Lâm

  Lm. Brunô Nguyễn Văn San, hiện là chính xứ giáo xứ Thạch Bích và là quản hạt của giáo hạt Thanh Oai, kiêm nhiệm thêm giáo xứ Thượng Lâm và giáo xứ Phúc Lâm.

  Hot Topics

  Related Articles