Các phái đoàn kính viếng và cầu nguyện cho Đức Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Sang

0
69