Bài thuyết trình của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế với các gia đình trẻ 31.5.2018

0
634

Nói chuyện chuyên đề với các gia đình trẻ: – Thời gian: từ 09g00 đến 11g00

– Địa điểm: Nhà Hội (Tầng dưới Nhà thờ Trà Kiệu)

– Trách nhiệm: Cha Đặc trách Mục vụ Gia đình (Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn)

– Thuyết trình viên: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế (Dòng Đa Minh)