More

  chân dung đức cha

  Tiểu sử Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu

  xem thêm: Giám mục đương nhiệm 2018 Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu sinh ngày 30 tháng 10 năm 1954 tại Ninh Mỹ, Nam Định,...

  Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1946 tại Trí Bưu, Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Ngày 15 tháng...

  Hot Topics