Vĩnh biệt Cha Giacôbê Nguyễn Thành Tiên

Cha GIACÔBÊ NGUYỄN THÀNH TIÊN tạ thế lúc 18g00 ngày 15 tháng 01 năm 2019
tại Tòa Giám Mục Nha Trang. hưởng dương 47 tuổi 11 năm Linh mục

Video: Thánh lễ an táng

 

 

 

 

<