Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục thuộc Dòng Gioan Tẩy Giả 05.12.2017Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục thuộc Dòng Gioan Tẩy Giả

<