Lịch Công Giáo Năm 2021

Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục thuộc Dòng Gioan Tẩy Giả 05.12.2017Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục thuộc Dòng Gioan Tẩy Giả