Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Đà Nẵng 2019

Trực tiếp Thánh Lễ

Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Đà Nẵng 2019