Thánh lễ an táng cha Gioakim Vũ Ngọc Long 4/1/2019

an táng cha Gioakim Vũ Ngọc Long

<