Lịch trình Thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Thái Bình 2019

Thông báo của Văn phòng Toà Giám mục Thái Bình, số 6 – Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

 GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC 

Tháng 01/2019 

I. CHƯƠNG TRÌNH

  1. Chúa nhật, ngày 06/01/2019:

 • Các cha chia tay giáo dân và giáo dân cám ơn các Cha
 • Bàn giao sổ sách cho Ban Hội Đồng Giáo Xứ

  2. Thứ hai, ngày 07/01/2019

Tất cả chuyển xứ (buổi sáng)

 

II. THÁNH LỄ TẠ ƠN và NHẬN GIÁO XỨ theo lịch trình sau:

  1.   Đức Cha giáo phận: 

 • Ngày 8/01/2019

9g00 sáng : Gx. Đền thánh Bác Trạch (chánh xứ: Cha Vinhsơn Vũ Văn Hướng)

Các cha trong hạt về dự và giới thiệu cha quản hạt mới

4g00 chiều : Gx. An Lập (chánh xứ: Cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh)

Các cha trong hạt về dự và giới thiệu cha quản hạt mới

 

 • Ngày 9/01/2019

9g00 sáng : Gx. Đền thánh Đông Phú (chánh xứ: Cha Đaminh Trương Văn Thụy)

4g00 chiều: Gx. Đồng Quan (chánh xứ: Cha Luca Nguyễn Văn Định)

 

 2.   Cha tổng Đại Diện Phanxicô Ass Nguyễn Tiến Tám chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

09g00 sáng : Gx. Truyền Tin (chánh xứ: Cha Giêrônimô Trần Văn Ngữ)

4g00 chiều : Gx. Dương Cước (chánh xứ: Cha Tôma Trần Thanh Tâm)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thanh Châu (chánh xứ: Cha Giuse Đinh Xuân Ngọc)

4g00 chiều : Gx. Phú Giáo (chánh xứ: Cha Đaminh Vũ Văn Thiêm)

 

3.   Cha Giám đốc ĐCV Đaminh Đặng Văn Cầu chủ tế và giảng lễ: 

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Lương Đống (quản nhiệm: Cha Phêrô Nguyễn Văn Quỳ)

4g00 chiều : Gx. Lai Ổn (quản nhiệm: Cha Giuse Lê Xuân Hiệp, OP)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng: Gx. Giáo Lạc (quản nhiệm: Cha Micae Phạm Văn Tuân, CRM)

4g00 chiều: Gx. Hữu Tiệm (quản nhiệm: Cha Giuse Đặng Văn Hậu)

 

  4.   Cha Đaminh Nguyễn Văn Thao chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Nam Biên (Chánh xứ: Cha Vinhsơn Trần Văn Hùng)

4g00 chiều : Gx. Tân Châu (Chánh xứ: Cha Vinhsơn Trịnh Xuân Phong)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Kim Châu (quản nhiệm: Cha Giuse-Tuân M. Mai Văn Chung, CRM)

4g00 chiều : Gx. Thục Thiện (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Xuân Ứng)

 

  5.   Cha Vinhsơn Vũ Văn Hướng chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Nam Thái (chánh xứ: Cha Giuse Nguyễn Hữu Tuân)

4g00 chiều : Gx. Lạc Thành (chánh xứ: Cha Đaminh Đặng Hữu Nghị)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Bạch Long (quản nhiệm: Cha Giuse Phạm Văn Chức)

4g00 chiều : Gx. Quan Cao (quản nhiệm: Cha Phanxicô X. Đinh Văn Trí)

 

  6.   Cha Giuse Trịnh Tiến Thành chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thất Sự (quản nhiệm: Cha Anphongsô M. Lương Văn Tương, CRM)

4g00 chiều : Gx. Minh Nghĩa (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Văn Cẩm, OP)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thân Thượng (quản nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Đình Huynh)

4g00 chiều : Gx. Văn Lăng (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Xuân Hùng)

 

  7.   Cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Phú Lạc (chánh xứ: Cha Giuse Đỗ Trọng Huy)

4g00 chiều : Gx. Duyên Tục (quản nhiệm: Cha Đaminh Phạm Thành Thạo)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Giáo Khu An Thái – Gx Nam Lỗ (Cha Batôlômêô Vũ Quý Cường, CRM)

4g00 chiều : Gx. Chấp Trung (quản nhiệm: Cha Đaminh M. Vũ Văn Thái, CRM)

 

 8.   Cha Giuse Phạm Văn Thiện chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Trung Châu (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Duy Thể)

4g00 chiều : Gx. Ngô Xá (quản nhiệm: Cha Phêrô Trần Xuân Hiền)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Hạ Lễ (quản nhiệm: Cha Phêrô Chu Duy Mạc)

4g00 chiều : Gx. Vĩnh Phúc (quản nhiệm: Cha Gioan Bosco Cao Thọ Hùng CRM)

 

  9.   Cha Phanxicô X. Ngô Văn Toan chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Hoàng Xá (quản nhiệm: Cha Giuse Trần Văn Thụ)

4g00 chiều : Gx. Đông A (quản nhiệm: Cha Giuse Nguyễn Văn Triển)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. An Lạc (quản nhiệm: Cha Giuse Bùi Văn Phương)

4g00 chiều : Gx. Trung Thành (quản nhiệm: Cha Vinhsơn Đỗ Văn Hà)

 

 10.  Cha Gioan B. Đỗ Bá Dương chủ tế và giảng lễ: 

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Thiên Lộc (quản nhiệm : Cha Vinhsơn Phạm Quốc Dũng, CRM)

4g00 chiều : Gx. Bích Du (quản nhiệm: Cha Tôma Trần Xuân Đại)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Minh Đức (quản nhiệm : Cha Giuse Lê Xuân Hiệp, OP)

4g00 chiều : Gx. Đại Điền (quản nhiệm: Cha Antôn Nguyễn Văn Hiện)

 

 11.   Cha Phêrô Đinh Văn Hùng chủ tế và giảng lễ:

 • Ngày 9/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Tần Nhẫn (quản nhiệm: Cha Giuse Dương Văn Hiếu)

4g00 chiều : Gx. Võng Phan (quản nhiệm: Cha Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn)

 

 • Ngày 10/01/2019 

9g00 sáng : Gx. Đan Chàng (quản nhiệm: Cha Đaminh Nguyễn Văn Bảng)

4g00 chiều : Gx. Phương Bồ (quản nhiệm: Cha Đaminh Đặng Thái Phúc)

 

III. DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN

STT Tên thánh và họ TÊN Chức vụ Xứ Mới
1.     Cha Dom. Nguyễn Văn BẢNG quản nhiệm Đan Chàng 
2. Cha Giuse Phạm Đức BÌNH phụ tá Cổ Việt
3.              Cha Pet. Ver. Trần Văn CẨM OP quản nhiệm Minh Nghĩa
4.              Cha Giuse Phạm Văn CHỨC quản nhiệm Bạch Long
5.              Cha Giuse-Tuân M. Mai Văn CHUNG CRM quản nhiệm Kim Châu
6.              Cha Batôlômêô M. Vũ Quí CƯỜNG CRM quản nhiệm Giáo khu An Thái, Gx Nam Lỗ
7.              Cha Toma Trần Xuân ĐẠI quản nhiệm Bích Du
8.              Cha Luca Nguyễn Văn ĐỊNH chánh xứ Đồng Quan
9.              Cha Vinc. P. Phạm Quốc DŨNG CRM quản nhiệm Thiên Lộc
10.           Cha Vinc. Đỗ Văn quản nhiệm Trung Thành
11.           Cha Giuse Đặng Văn HẬU quản nhiệm Hữu Tiệm 
12.           Cha Pet. Trần Xuân HIỀN quản nhiệm Ngô Xá
13.           Cha Ant. Nguyễn Văn HIỆN quản nhiệm Đại Điền
14.           Cha Giuse Lê Xuân HIỆP OP quản nhiệm Lai Ổn
15.           Cha Giuse Dương Văn HIẾU quản nhiệm Tần Nhẫn
16.           Cha Gier. Nguyễn Ngọc HINH chánh xứ An Lập
17.           Cha Vinc. Nguyễn Quốc HOÀN quản nhiệm Võng Phan 
18.           Cha Giuse Trần Xuân HÙNG quản nhiệm Văn Lăng
19.           Cha Vinc. Trần Văn HÙNG chánh xứ Nam Biên
20.           Cha Gio.Bosco Cao Thọ HÙNG, CRM quản nhiệm Vĩnh Phúc 
21.           Cha Vinc. Vũ Văn HƯỚNG chánh xứ Bắc Trạch
22.           Cha Giuse  Đỗ Trọng HUY chánh xứ Phú Lạc
23.           Cha Giuse Nguyễn Đình HUYNH quản nhiệm Thân Thượng
24.           Cha Gioan M. Đặng Đăng KHOA CRM quản nhiệm Minh Đức + Ninh Cù
25.           Cha Phêrô. Chu Duy MẠC quản nhiệm Hạ Lễ
26.           Cha Đaminh Đặng Hữu NGHỊ chánh xứ Lạc Thành
27.           Cha Giuse Đinh Xuân NGỌC chánh xứ Thanh Châu
28.           Cha Hier. Nguyễn Văn NGỮ chánh xứ Truyền Tin
29.           Cha Vinc. Trịnh Xuân PHONG chánh xứ Tân Châu
30.           Cha Dom. Đặng Thái PHÚC quản nhiệm Phương Bồ
31.           Cha Giuse Bùi Văn PHƯƠNG quản nhiệm An Lạc + Trung Tâm LCTX 
32.           Cha Phêrô Nguyễn Văn QUỲ quản nhiệm Lương Đống
33.           Cha Giuse Trần Thanh TÂM chánh xứ Dương Cước
34.           Cha Đaminh Maria Vũ Văn THÁI CRM quản nhiệm Chấp Trung
35.           Cha Dom. Phạm Thành THẠO quản nhiệm Duyên Tục
36.           Cha Pet. Trần Duy THỂ quản nhiệm Trung Châu
37.           Cha Đaminh Vũ Văn THIÊM chánh xứ Phú Giáo
38.           Cha Giuse Trần Văn THỤ quản nhiệm Hoàng Xá
39.           Cha Đaminh Trương Văn THỤY chánh xứ Đông Phú
40.           Cha Fx. Đinh Văn TRÍ quản nhiệm Quan Cao
41.           Cha Giuse Nguyễn Văn TRIỂN quản nhiệm Đông A
42.           Cha Giuse Nguyễn Hữu TUÂN   chánh xứ Nam Thái
43.           Cha Mic. Phạm Văn TUÂN CRM quản nhiệm Giáo Lạc
44.           Cha Anphongsô M. Lương Văn TƯƠNG CRM quản nhiệm Thất Sự
45.           Cha Giuse Trần Xuân ỨNG quản nhiệm Thục Thiện
46.           Cha Anton Padua Maria Nguyễn Đăng LỘC CRM quản nhiệm Họ Đống Cao
47.           Cha Giuse Trần Ngọc PHƯƠNG MF Quản nhiệm Thủ Chính 

 

 

 

 

<