Cảm ơn của đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ tấn phong Giám Mục