Tiểu sử Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Giám Mục Đương Nhiệm Công Giáo Việt Nam

*****

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị sinh ngày

15/08/1952: Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội

1954–1963: Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang

1963–1972: Học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum

1973–1977: Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt

1978–1990: Giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang

07/04/1990: Thụ phong linh mục tại Nha Trang

1990–1993: Phó xứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang

1993–2006: Phụ trách chủng sinh Kontum tại Sài Gòn

2006–2008: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp và đậu bằng cử nhân Phụng vụ

2009: Ở tại Toà Giám mục Kontum trong khi chờ đợi chính quyền địa phương chấp nhận thường trú.Đức Cha Aloysius Nguyễn Hùng Vị

2010–2015: Chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum

Khẩu hiệu GM:  “Tình thương trong Sự thật” (Caritas in Veritate)

ĐTC bổ nhiệm GM: 07/10/2015

03/12/2015: Lễ tấn phong Giám Mục

<