Chuyển hướng tên miền bằng file .htaccess

Chuyển hướng tên miền bằng file .htaccess

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://domain-moi.com/$1 [R=301,L]