Hướng đến tha nhân MP3 – Thái Nguyên

Trực tiếp Thánh Lễ

Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình. Biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận…

Hướng đến tha nhân PDF – Thái Nguyên