Mây thẻ: Mt 25: 14-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-2-2021 – Chúa Nhật 6 TN

Tôi tớ tốt lành và trung tín (14.02.2021 – Chúa Nhật 6 TN - MỒNG BA TẾT: Thánh hóa công ăn việc làm) Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-11-2020 – Chúa Nhật 33 TN – Lễ Các Thánh Tử...

Vào mà hưởng niềm vui (15.11.2020 – Chúa Nhật 33 TN - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31/8/019 – Thứ Bảy Tuần 21 TN

Vào mà hưởng niềm vui (31.8.2019 – Thứ Bảy Tuần 21 TN) Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi xa, liền...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 1/9/2018

Vào mà hưởng niềm vui (1-9-2018 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 25, 14-30   Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi...
lời chúa

VÀO MÀ HƯỞNG NIỀM VUI (19.11.2017 – Chúa nhật 33 Thường niên, Năm A)

Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày