More

    công giáo online

    Thường huấn Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

    Trong hai ngày 24 và 25 tháng 04 năm 2018, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, có khoảng 350 Linh mục trong Giáo phận...

    Hot Topics