Mây thẻ: an táng Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

an táng Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

Thánh lễ an táng Cha Gioan Hoan Nguyễn Hữu Vịnh

CSC - Cha đã bước đi trọn con đường, 93 tuổi đời trong đó có 80 năm sống đời thánh hiến. Những bước của chân của cha đã rong ruổi trong cuộc đời này gần...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày