Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay

Trực tiếp Thánh Lễ

Linh mục Antôn Hà Văn Minh: Giáo Lý Hôn Nhân: Bí Tích Hôn Nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay – phần 1