More

    Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

    Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 15 thường niên, năm A 16.7.2017

    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊM - A Mt 13,1-23 "Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu,  thì tất nhiên sinh hoa...

    Hot Topics