Cáo phó: Nữ tu Maria Anna Phan thị Hải

Đài Phát Thanh Vatican