More

    Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Thanh Hóa 2019

    Đại lễ Thánh Giuse – Quan thầy giáo phận Thanh Hóa & Truyền chức Phó tế vào lúc 8h30 thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019.

    Sự kiện sẽ bắt đầu 7h50 ngày 19.3.2019! Cộng đoàn cùng hiệp thông với giáo phận Thanh Hóa và cầu nguyện cho các Tân Phó Tế

    Hot Topics

    Related Articles