More

  Truyền chức linh mục giáo phận Nha Trang 2018

  Theo thông báo từ Tòa Giám mục Nhà Trang, vào lúc 16 giờ 00, ngày thứ Năm 31/05/2018 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – giáo phận Nha Trang sẽ phong chức linh mục cho quý thầy Phó tế có tên dưới đây.

  Phanxicô Xaviê Hồ Bình

  Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Duy

  Giacôbê Nguyễn Vũ Đào

  Phêrô Trương Quốc Đạt

  An tôn Trương Cao Định

  Martinnô Hồ Đình Hải

  Martinnô Trần Đức Hải

  Phêrô Nguyễn Hoàng Hải

  Phaolô Võ Bạch Vân Hàn

  Silveter Nguyễn Huy Hoàng

  Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Hưng

  Louis Gonzaga Nguyễn Minh Khoa

  Phêrô Đinh Duy Khương

  Giuse Lưu Trung Kiên

  Phêrô Nguyễn Thanh Liêm

  Gioan Baotixita Đỗ Huỳnh Luật

  Simon Nguyễn Hoàng Minh

  Inhaxiô Đỗ Trần Thiện Mỹ

  Micae Cáp Hữu Nhân

  Tooma Nguyễn Công Nhật

  Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoang Phi

  Phanxicô Xaviê Trần Phan Bảo Quốc

  Giuse Nguyễn Duy Quốc

  Phaolô Trần Phan Bảo Quyền

  Giuse Dương Duy Tân

  Phêrô Vũ Ngọc Tuấn

  Phêrô Nguyễn Tùy

  Phanxicô Xaviê Lê Quốc Vương

  TXT

  Hot Topics

  Related Articles