More

    Tiểu sử Đức cha Phểô Huỳnh Văn Hai

    Tiểu sử Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

    Đức cha Phêrô Huỳnh văn Hai sinh ngày 18/05/1954: Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long 1966: Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long và...

    Hot Topics