More

    Phạm Minh Mẫn

    Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn 25 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

    Nguồn: WGPSG - Kính mời quý vị tham dự trực tuyến Thánh lễ Tạ ơn 25 năm Giám mục của Đức Hồng Y Gioan...

    Hot Topics