More

    Đại học Công giáo Hoa Kỳ

    Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

    Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sinh ngày 02.10.1952 tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). 1963 – 1972: Học tại Tiểu chủng...

    Hot Topics