More

    chân chung đức cha đệ

    Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ

    Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1946 tại Trí Bưu, Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Ngày 15 tháng...

    Hot Topics