More

  Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Full Video: Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  THÁNH LỄ AN TÁNG CHA ANTÔN NGUYỄN TRƯỜNG THĂNG tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, ngày 11/1/2018 --------- Do Đức Cha Giuse Đặng Đức...

  Hình Ảnh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Giáo phận Đà Nẵng Giây Phút Tiễn Biệt Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Thánh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng

  Nghi Thức Tẩm Liệm Linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng Hình Ảnh Lễ An Táng Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng “Xin vâng ý Cha...

  Hot Topics