More

  Nghi thức Tẩm Liệm Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  Sáng Chúa Nhật 1-7-2018.- Quý cha trong hạt Túc Trưng cùng quý Linh tông, huyết tộc của cha cố Phêrô đã tề tựu về giáo xứ Thánh Mẫu tham dự nghi thức tẩm liệm và dâng lễ cầu nguyện cho cha cố. Cha quản hạt Túc Trưng chủ sự nghi thức Tẩm Liệm và chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô.

  Thánh lễ an táng
  Nghi thức Tẩm Liệm Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  Hot Topics

  Related Articles