More

  Lịch Công Giáo tháng 2 năm 2018

  Lịch Công Giáo tháng 2 năm 2018. Xem lịch cả năm 2018 

  [googleapps domain=”drive” dir=”file/d/19t4rgvGTq20sZEtbwFIFywBvFOg81Dm9/preview” query=”” width=”720″ height=”600″ /]

  Tháng 02
  Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
  01/02 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
  1 V 2:1-4,10-12; 1 Sb 29:10,11,11-12,12; Mc 6:7-13
  16-12
  02/02 Tr
  Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
  Hc 47:2-11; Tv 18:31,47,50,51; Mc 6:14-29
  17-12
  03/02 X
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
  1 V 3:4-13; Tv 119:9,10,11,12,13,14; Mc 6:30-34
  18-12
  04/02 X
  Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
  G 7:1-4,6-7; Tv 147:1-2,3-4,5-6; 1 Cr 9:16-19,22-23; Mc 1:29-39
  19-12 1
  05/02 Đỏ
  Thánh Agatha, Đttđ
  1 V 8:1-7,9-13; Tv 132:6-7,8-10; Mc 6:53-56
  20-12 1
  06/02 Đỏ
  Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
  1 V 8:22-23,27-30; Tv 84:3-4,5,10,11; Mc 7:1-13
  21-12
  07/02 X
  Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
  1 V 10:1-10; Tv 37:5-6,30-31,39-40; Mc 7:14-23
  22-12
  08/02 X
  Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
  1 V 11:4-13; Tv 106:3-4,35-3,37,40; Mc 7:24-30
  23-12
  09/02 X
  Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
  1 V 11:29-32; Tv 81:10-11,12-13,14-15; Mc 7:31-37
  24-12
  10/02 Tr
  Thánh Scholastica, Đt
  1 V 12:26-32; Tv 106:6-7,19-20,21-22; Mc 8:1-10
  25-12
  11/02 X
  Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
  Lv 13:1-2,44-46; Tv 32:1-2,5,11; 1 Cr 10:3111; Mc 1:40-45
  26-12 2
  12/02 X
  Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
  Gc 1:1-11; Tv 119:67,68,71,72,75,76; Mc 8:11-13
  27-12 2
  13/02 X
  Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
  Gc 1:12-18; Tv 94:12-13,14-15,18-19; Mc 8:14-21
  28-12
  14/02 Tm
  Thứ Tư Lễ Tro
  Ge 2:12-18; 2 Cr 5:20-6; Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17; Mt 6:1-6,16-18
  29-12
  15/02 Tm
  Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro
  Đnl 30:15-20; Tv 1:1-2,3,4,6; Lc 9:22-25
  30-12
  16/02 Tm
  Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro
  Is 58:1-9; Tv 51:3-4,5-6,18-19; Mt 9:14-15
  01-01-Mậu Tuất
  17/02 Tm
  Thứ Bẩy sau Thứ Tư Lễ Tro
  Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
  02-01
  18/02 Tm
  Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
  St 9:8-15; Tv 25:4-5,6-7,8-9; 1 Pr 3:18-22; Mc 1:12-15
  03-01 1
  19/02 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46
  04-01
  20/02 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15
  05-01
  21/02 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32
  06-01
  22/02 Tr
  Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
  Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12
  07-01
  23/02 Tm
  Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26
  08-01
  24/02 Tm
  Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay
  Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48
  09-01
  25/02 Tm
  Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
  St 22:1-2,9,10-13,15-18; Tv 116:10-15,16-17,18-19; Rm 8:31-34; Mc 9:2-10
  10-01 2
  26/02 Tm
  Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  Đn 9:4-10; Tv 79:8,9,11,13; Lc 6:36-38
  11-01
  27/02 Tm
  Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  Is 1:10,16-20; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mt 23:1-12
  12-01
  28/02 Tm
  Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Chay
  Gr 18:18-20; Tv 31:5-6,14,15-16; Mt 20:17-28
  13-01
   
  Lịch Công Giáo năm 2018

  Lịch Công Giáo tháng 2 năm 2018. Xem lịch cả năm 2018 

  Hot Topics

  Related Articles