Thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Nhật bản. Xem Trực tiếp Đức Thánh Cha tại Nhật bảnTrực tiếp: Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ tại Nhật bản

<