Thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Nhật bản. Xem Trực tiếp Đức Thánh Cha tại Nhật bản