Thánh Lễ Tạ Ơn – Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh
Thánh lễ Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh

<