Sáng Chúa Nhật ngày 16/09/2018 cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng chủ sự nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam Tu Sĩ, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn… —————————— Video by: Dòng Chúa Cứu Thế Việt NamVideo Nghi thức Tẩn liệm cha Antôn Phạm Văn Nam

<