Video Hội Nghị Thường Niên 2020 của HĐGMVN – Ngày 1Hội Nghị Thường Niên 2020 của HĐGMVN

<