Hình ảnh: Thánh lễ truyền chức Phó Tế 2019 tại giáo Phận Vĩnh Long
giáo phận Vĩnh Long

 

<