Video Bài giảng của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong Thánh Lễ chiều ngày 14.8.2017

Đài Phát Thanh Vatican

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UIFH7FGLlhg?ecver=1]