Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn | Kỹ thuật lắp đặt máng xối VMZINC

Lịch Công Giáo Năm 2021

Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Kỹ thuật lắp đặt máng xối VMZINC do ông Momo chuyên viên của công ty VMZINC thuộc tập đoàn Umico – Bỉ.
Nguồn: WGPSG